د ښاغلي امرالدین سرحدخوږې لنډۍ ::دوهمه برخه

موری خارج ته می زړه کیږی
هلته زمونږلپاره ډیردي ښه حقونه
«»«»
لوری خارج کې ګدر نشته
پیغلی منګۍ په انترنیت کې ډکوینه
«»«»
څومره ساده اوس عاشقې شوه
په اس مس کې کار کوژدی ته رسوینه
«»«»
ځوانانو لری ځان تری ساتې
له تخنیکی مینی نه بوی دګیریس ځینه
«»«»
ما په فیسبوک پرون ورک کړی
پرون راهسی دی ګوګل کې لټومه
«»«»
بدبختی دی کی ده مورجانی
افسوس بیلتون هلته ویروس کرلی دینه
«»«»
په انترنیت کې ځوان مین شو
نجلی شوه ورکه انترپول کې لټوینه
«»«»
یارمې کابل زه په نیویارک کی
دانترنیت په نوشتومینه شومه
اساسي برخه: پښتو لنډۍ