د ښكلا د څښتن ستر رب په نامه چې ښكلا ته يې د ښكلا په وركولو خپل لويښت او ښايست ثبوت كړى دى.                                                                            د خوست ويب پاڼې ته په خيرراغلي!                             ويښ يو بيدار يو څه ويده خو نه يو             جزبې لرو په ژوندون كې  څه مړه خو نه يو

مات کودړی

اوبه د کوز ګودر خوږی دی
 لیلا د يار لپاره بر ګودر ته ځينه
 ٭٭٭٭٭
 اوبه دکوز ګودر خوږی دی
 زه د مين د پاره بر ګودر ته ځمه
 ٭٭٭٭٭
 او به د کوز ګودر خوږی دی
 د ليو نی د خو بی کنګل پکی راځينه
 ٭٭٭٭٭
 بدن درياب زړه مې ګودر دی
 د غم ويلی پکې رګونه تللی دينه
 ٭٭٭٭٭
 بیا به منګی ته ګو تی نه کړم
 مور د ګودر د تلو نه ما منعه کوينه
 ٭٭٭٭٭
 پاس په ګودر د پيغلو جنک شو
 د سور سالو مير منی ما تی ګډوينه
 ٭٭٭٭٭
 پاس په ګودر ولاړی ګله
 نصیب د چا يې او به زه در خيژومه
 ٭٭٭٭٭
 پاس په هوا راشه جانانه
 د ګودر لاري راڼيزو نیولی دينه
 ٭٭٭٭٭
 پټ د ګودر په غاړه کينه
 چې ياره پټ په پټ وکړو ديدنونه
 ٭٭٭٭٭
 پرګودر سپينه سينه اوړی
 په لاره تير يدم ودی ويشتمه
 ٭٭٭٭٭
 پر ګودر ګڼي ونی کیږده
 چې شا ليلا منګی په سوری ډکو ينه
 ٭٭٭٭٭
 پر ګودر نښه راته کيږده
 د ما زد يګر اوبو له ځمه وا به يې خلمه
 ٭٭٭٭٭
 پر ګودر څه بلا لګيږی
 چې کشر ورو يې بدرګه ورسره ځينه
 ٭٭٭٭٭
 په ګودر سور سالو ښکاره شو
 چاوې سالو دی وچاوې اور ولګيده
 ٭٭٭٭٭
 په لوی ګودر دی څڼی پری ولی
 په نری بادی يې وچوی مين دی کړمه
 ٭٭٭٭٭
 پیغله ګودر ته روانيږی
 زړه يې منجله کړو پری منګی راوړی مينه
 ٭٭٭٭٭
 تاسی دی بر ګودر ته ګوری
 د بيغلو جنګدی منګو ټی ګذاره وينه
 ٭٭٭٭٭
 ته د ګودر غاړی ته راشه
 ما په منګی کې پراټی راوړی دينه
 ٭٭٭٭٭
 ته ماز ديګر ګودر ته راشه
 په ګودر کيږی په اسانه ديدنونه
 ٭٭٭٭٭
 ته ماز ديګر ګودر ته راشه
 زه به منګی په لپو ورو ورو ډکو مه
 ٭٭٭٭٭
 جانانه ستا د زړه لپاره
 زه په غرمه د ګودر غاړی له درځمه
 ٭٭٭٭٭
 خاونده بيادی مازد يګر کړ
 پهګودر جوړشو دمنګيو کتارونه
 ٭٭٭٭٭
 خلکه ګودرګوري ګډيږی
 زه بې ګودره ګډيدمه لا هو شومه
 ٭٭٭٭٭
 داده ګودر غاړه راواخله
 لکه زخمی هيلۍ په ډبکې ناسته يمه
 ٭٭٭٭٭
 د اسری منګولې نری غاړه
 ګودر ته لاړه دچا ژوند خرابوينه
 ٭٭٭٭٭
 دا سرې منګولۍ نری غاړه
 ګودر ته لاړه برګ منګی ترخکې وړينه
 ٭٭٭٭٭
 داسري منګولی نری غاړه
 لکه کو تره په مکيز ګودر ته ځينه
 ٭٭٭٭٭
 د جلا لا ګودره وران شی
 په جنکودی سا لنډی ولګاو نه
 ٭٭٭٭٭
 ددی ګودر غاړی ته ګوره
 نری لګی دی پيغلی زړونه وديتوينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر خواکې وني کيږده
 چې شا ليلا منګۍ په سیوری ډکو ينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر زر اجازت راکړه
 ما ته کو څه کې جنکی ولاړی دينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر غاړه به ښا يسته کړی
 ورله روان شول د بلبلو کاروانونه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر غاړه پری ښايسته ده
 څا نګه دی خدای شامدام روغه لر ينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر غاړه ورته نيسه
 دجنلۍ خوی دمر غاوی دی رابه شينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر غاړه ورته نيسه
 ليلا دجنو ميره ده مخکې دربه شينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر غاړه ورته نيسم
 زما جانان پردی لار تللی رابه شينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر غاړهيې ناغه کړه
 زلمو په غاړهکړه دصبر تاويزونه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر غاړه دي اغزي کړه
 په سترګو ړوند شی بخملی پڼي لرمه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر هر بو ټی داروده
 چې لګيدلی پری د پيغلو پلونه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر هر بوټی دارودی
 جونی پری هره ورځلاسونه لګو ينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر هر بوټی تازه ږې
 هرمزد يګر پری جو نې سترګي لګو ينه
 ٭٭٭٭٭
 دګودر هر مازد يګری ښه وې
 چې جونې ټولی ماز د يګر سيل له راځينه
 ٭٭٭٭٭
 دمازد يګر اوبوله مه ځه
 په ګودر زانګی دکوډګرو تاويزونه
 ٭٭٭٭٭
 د مازد يګر ګودر ته راشه
 ما په منګی کې پراټي راوړی د ينه
 ٭٭٭٭٭
 د مازد يګر ګودر له مه ځه
 پيغلی ابو پر ځای و يني دکو ينه
 ٭٭٭٭٭
 د مازد يګر ګودر له راشه
 زه به منګی په لپو ورو،ورو ډکومه
 ٭٭٭٭٭
 د ماز د يګر ګودره وران شی
 په خندا درشم په ژړا درنه راځمه
 ٭٭٭٭٭
 د يدن دی سین کړه را لا هو کړه
 زه په غاړه دګودر ولاړه يمه
 ٭٭٭٭٭
 زلفی يې بیيا پر مخ خوری کړی
 د ماز د يګر ګودر له څی ځان سنګارو ينه
 ٭٭٭٭٭
 سترګي دي ډکي تو مانچي دي
 چې د ګودره را ختم ودی ويشتمه
 ٭٭٭٭٭
 سترګی هوسۍ صراحی غاړه
 بيا دګودر په لاره مسته ياره له ځمه
 ٭٭٭٭٭
 شاه دګودره روانيږه
 زما نړ يږی د زړګی پا خه برجونه
 ٭٭٭٭٭
 شاه دګودره روانيږه
 لکه د بڼ مر غۍ وړه شنه يې خالونه
 ٭٭٭٭٭
 شاه دګودر له لوری راغله
 لکه پا چا ورته پيري ولاړی دينه
 ٭٭٭٭٭
 شال يې په سر اوږی په غاړه
 ګودر ته لاړه عاشقان ر نځورو ينه
 ٭٭٭٭٭
 شو مازد يګر ځان يې سنبال کړو
 خپلو همزلو سره کوز ګودر له ځينه
 ٭٭٭٭٭
 شو ماز د يګر ګودر له لاړه
 لکه هو سۍ په لاره اخلی قد مو نه
 ٭٭٭٭٭
 شو ماز د يګر ګودر له لاړه
 په اردلۍ کې سيهلۍ ورسره ځينه
 ٭٭٭٭٭
 که ته ر يښتيا پر ما مين يې
 د ګودر غاړه اجاره واخله مينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر ته ځم را پسی را شه
 يوه شيبه به دی په شه زړه وو ينمه
 ٭٭٭٭٭
 ګور له ځم را پسی راشه
 منګي مې دوه دي نری ملا مې ما تو ينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر له ځمه را پسی را شه
 ما په منګې کې پراټي را وړی د ينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر ته دواړه خو يندي راغلی
 يوه يې ويشتل کا بله يې غشي ټو لو ينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودرته ځم راپسی راشه
 زه به منګی په لپو ورو،ورو ډکومه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر ته ځم راپسی راشه
 وخت مازد يګردی چې پری وکړو د يدنونه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر له غبرګې خو يندی راغلی
 ګو له ماری د خمارو ستر ګو کو ينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر له ځمه خو شحا ليږم
 چې مې جانان کر لې لاره کې سره ګلونه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر ته ځی په مخه راغلې
 ګيبی ګيبی پرتو ګ دی لاره نه راکو ينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر کې سری لمبی شوی پورته
 د چا د زړه په دنيا اور ولګيد نه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر شو ګرم مازد يګر دی
 ليلا همزولو سره قينج مکيز کو ينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر له ځم چې اوبه راوړم
 په سرو منګلو به يې جانان له ورکومه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر له ځم چې مانګی مات کړم
 سپو ږمۍ زړه شوه اوس تیاره کې ياره ځمه
 ٭٭٭٭٭
 ګودرته څی ناوخته کيږی
 د خيال کاته کوی په اور يې ستی کړ مه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر له ځی او پښو ته ګوري
 پاچاهی لارکې د خيال مه ږده قد مونه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر په سر مې قبر جوړ کړی
 چې مات منګی پيغلی زما په قبر وينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودرکې هره ورځ اختر وې
 منګي په سر ورله راځی جو نی سيلونه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر د غدونو څه کم نه دی
 پکې پښيږی شنی پاخی کټه بازونه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر دی عمر له اباد وې
 مازد يګري پکې وی اخترونه
 ٭٭٭٭٭
 ګودربادشا منګی وزير دی
 وزیر هميشه د خپل يار سلام کو ينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودره ټول درته لو ګی شم
 په سور سالو کې ليلا ستا خواله را ځينه
 ٭٭٭٭٭
 ګودرکې هره ورځ اختر وې
 رنګ رنګ پکې وی د خو بانو محلسونه
 ٭٭٭٭٭
 ګودرته راغلی برابره
 يا خو لګۍ راکړه يا منګی در ماتو مه
 ٭٭٭٭٭
 ګودر دی عمر له ودان وې
 په دی بهانه د حانان وکړم د يدنونه
 ٭٭٭٭٭
 ګودره بخت دی غلبه دی
 د پيغلو جنو سيل کوی حيران دی کړمه
 ٭٭٭٭٭
 ما په ګودر د جنو ښخ کړی
 ګو ندې ملا له پر ما کيږدی قد مو نه
 ٭٭٭٭٭
 ما زد يګر تل لری خاونده
 چې ماز د يګر په ګودر وشی د يدنونه
 ٭٭٭٭٭
 مازديګر پيغلی ښی اغلی
 منګي په ولو دګودر غاړی له ځينه
 ٭٭٭٭٭
 ما سره سم ګودر له لاړ شه
 منګي مې دوه دی نری ملا مې ما تو ينه
 ٭٭٭٭٭
 منګی به تخرګ ګودر له ځمه
 دغه يو ځای دی چې بری کيږی د يدنونه
 ٭٭٭٭٭
 منګي کې موری اوبه نه شتهخ
 زه د اوبو لپاره کوز ګودر له ځمه
 ٭٭٭٭٭
 ولی به زه ور پسی نه مر م
 اوږی په غاړه ما زد يګر ګودر له ځينه
 ٭٭٭٭٭
 وخت د ځوانې مې نيمه خوا شو
 يار بې وفا شو ارمانې به ګودر له ځمه
 ٭٭٭٭٭
 هغه ساعت به کله راشی
 چې د اشنا سره به بر ګودر له ځمه
 ٭٭٭٭٭
 هر مازد يګردی لوی اختر دی
 ګودره ! ځکه دی صفت هر ځای کو مه
 ٭٭٭٭٭
 جنۍ د پلاره دی وير يږم
 ګودر ته راشه کور ته نه درسره ځمه
 ٭٭٭٭٭
 چې ماز د يګر شی زړه مې ښه شی
 په ګودر حوړ شی د منګيو کتارونه
 ٭٭٭٭٭
 چې مازد يګر شی عاشقان ژاړی
 چټه له خياله منګی وړی په ګودرونه
 ٭٭٭٭٭
 چې يوړم يوړم اوبو يوړم
 چې بې ګودره ګډ يدم اوبو به وړمه
 ٭٭٭٭٭
اساسي برخه: پښتو لنډۍ

د خوست ویب پاڼې سندریزې برخې ته ښه راغلاست

خوست ویبپاڼه په فيسبوک کې خوښ يې کړئ

اسلام او مذهب

اسلام اودښځو حقوق !

by عبدالصمد .بهير

د إمام سرخسي ژوند

by ژباړن: سيف الإِسلام إِسلامي

لنډې کېسې

د انسان د ژوند کیسه ؟

by ذ بیح الله شریفې
یو نفر په زنګله کې رووان وو چی یو ناساپه زمري ورپسی مڼډی وهلی خو دا نفر مخکی وو او زمری شاته دواړو مڼډی وهلی هم داسی په…

غبرګون / لنډه کیسه

by خوشال کونړي مزاروال
د خوشال کونړي مزاروال لیکنه جوار څڼه بمبل دي. د جومې(جمعې) شپه ده. بختوره په کور کې د ناچارې ورځې یوازې پاتې ده. مور یې…

خبرتیاوي ,غونډي او پيغامونه

فروري 19, 2016 1871

په بلجیم کې د مشاعرې خبرتیا!

by jawed ahmadzai
فروري 19, 2016 1811

دفاتحې خبرتیا !

by jawed ahmadzai

میړاني دي چې یادیږي

فروري 19, 2016 2078

مرحوم ډاکټر عبدالوکیل‏

by Shah Hussain Khuramzai
میړنی دی چی یادیږی. په افغانستان کی داسی یو واقعی خدمتګار چی ساری به یی نه وی او د ملک هر وګړی او هری کورنی ته یی تر…

دخوست کتابتون

د شعرونو برخه کې نوي او تازه شوي شعرونه

فروري 19, 2016

د پرګنو ژبې

by سمیع الدین افغاني
فروري 19, 2016

د ژوند بهیر

by سمیع الدین افغاني
فروري 09, 2016

تسلي

by ارواښاد غني خان با با
فروري 09, 2016

ژوند خو تله دي

by ارواښاد غني خان با با

راپـورونـه او مـرکې

نومبر 30, 2015 2659

دښاغلي سميع الدين افغاني سره ادبي مرکه / دمرکې لمړ ۍ برخه.

by سميع الدين افغاني
زرلښت ډاډکام-کله اوڅنګه مو په شاعري پيل وکړکه لمړنی شعرمو په يادوي هغه هم مونږ سره شريک کړئ سميع الدين افغاني : ما له…

تاریخ څه وایی

مئي 19, 2013 6865

پښتانه د ولس پیژندني له نظره

by د ارواښاد ډاکتر کبیر ستوري
(د ارواښاد ډاکتر کبیر ستوري له ناچاپه لیکنو څخه) د لیکلو نیټه: فبروري ۱۹۷۳ پښتانه په افغانستان کښې تر ټولو ستره ولسي…